Stedenlied ‘Aan Wageningen’

Aan Wageningen

U heb ik lief, mijn Wageningen
Mijn Vaderstad, zoo schoon en goed,
Die onvervaard steeds opwaarts strevend,
Voor niets en niemand onderdoet.

Ik heb U lief als voorspoed, roem en eere,
U juigend volgen op de voet,
Maar meer nog als Uw edel harte,
Van bitter leed en kommer bloedt.

Schenk Heer, deez´stad
Uw rijkste zegeningen,
Behoed haar voor gevaar
Bij ’s werelds wisselingen.

Verhoog haar oude naam,
En houdt haar deugden ter belooning
Uw wakend Vaderoog,
Op haare aardsche woning.

Ontplooi Uw fiere vaan
Gij, pronk van Gel’res steden,
Bied onversaagd het hoofd,
Aan ’s levens tegenheden

Werp neer wat U belaagt,
En blijve tot Uw glorie,
Met gulden stift, Uw Naam,
Gegrift in ’s lands historie.

De woorden van het lied AAN WAGENINGEN werden geschreven door oud-burgemeester mr. H.F. Hesselink van Suchtelen en werden getoonzet door W.Roussel. Bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan op 6 april 1933 van de mannenzangvereniging ‘Werkmanslust’ werd dit lied aangeboden als ‘Stedenlied’

Bron: Zwerftocht door Wageningen, Ad Rietveld, december 2001.

Door: Anneke Rot / H.M. Bitter

Klok Technische school

Begin oktober 2010 werd begonnen met de sloop van de voormalige Technische School aan de Churchillweg.
Het gebouw werd als Nijverheidsschool op 1 september 1933 geopend door burgemeester J.M.A. Wijnaendts van Resandt, waarbij met een druk op een seinsleutel de buitenklok in werking werd gesteld.

De architect Andries Baart was de ontwerper van het gebouw. De Nijverheidsschool was voor 1 september 1933 gevestigd aan de Stationsstraat.

De klok en de vier tegeltableaus tegen de noord- en zuidmuur zullen worden gesloopt.
Op het allerlaatste moment werd de klok, dankzij de financiële steun van Wageningen Monumentaal en Boei (Nationale Maatschappij tot Behoud en Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) en de firma Roseboom, van de sloop gered.
Onderzocht wordt of de Klok een plaats kan krijgen in de nieuw te bouwen woonwijk De Ambacht.

Donderdag 16 december 2010 werd gestart met de bouw van 18 woningen. Het gehele bouwplan omvat 84 woningen. De straten kregen de namen Ambachtstraat, Nijverheidstraat en Vakwerkstraat.

Door: HMBitter